Działania

Zarząd Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. wprowadził szereg działań mających na celu zapobieganie przypadkom zachorowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Spółki.

Część działań została podjęta jeszcze przed zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, inne są systematycznie wdrażane, o czym pracownicy są natychmiast informowani. Cały czas prowadzony jest także monitoring mediów i ewentualnych nowych zaleceń GIS dla zakładów pracy, na które Zarząd Spółki niezwłocznie reaguje.

Jednymi z pierwszych działań, jakie zostały podjęte w Spółce w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, było promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk, zapewnienie dostępu do środków higieny poprzez montaż dozowników z płynem dezynfekującym przy głównych wejściach w zakładzie, zapewnienie jednorazowych maseczek i rękawiczek ochronnych.

W celu kontroli stanu zdrowia osób przebywających na terenie Spółki dokonano zmian w Instrukcji w zakresie ruchu osobowego i materiałowego, poprzez wprowadzenie obowiązkowego ”Oświadczenia o stanie zdrowia”, wypełnianego zarówno przez osoby nieświadczące usług na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak i pracowników powracających do pracy z wyjazdów montażowych. Wprowadzone zostały m.in. punkty pomiaru temperatury ciała.

Podjęto także kroki mające na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami i osobami z zewnątrz. Odwołane zostały wszystkie narady cykliczne, spotkania, wyjazdy służbowe, szkolenia.

Pracownicy w celach komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej posługują się narzędziami umożliwiającymi taką komunikację na odległość poprzez m.in. mail, telekonferencje, wideokonferencje, telefon, skan dokumentów.

Maksymalnie ograniczono ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach kuchennych/socjalnych i przemieszczających się korytarzami budynków, zapobiegając tym samym spotkaniom i rozmową na korytarzach. Zalecono, aby wejścia i wyjścia pracowników na teren Spółki odbywały się sukcesywnie, bezkolizyjnie, bez tworzenia zbędnego natłoku przy wejściach/wyjściach.

Wprowadzono obowiązek codziennego raportowania o stanie załogi z uwzględnieniem takich parametrów jak:

  1. liczba pracowników Spółki sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 8 i korzystających z tego tytułu ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy,
  2. liczba pracowników Spółki objętych nadzorem epidemiologicznym przez odpowiednie służby sanitarne,
  3. liczba pracowników Spółki objętych kwarantanną,
  4. liczba pracowników Spółki hospitalizowanych,
  5. liczba pracowników Spółki zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Na terenie Spółki rozwieszono plakaty informujące w jaki sposób zabezpieczać się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz jak postępować i reagować w przypadku pojawienia się symptomów choroby COVID-19. Został powołany Sztab Kryzysowy, którego zadaniem jest koordynowanie wszelkich działań związanych z zakażeniem koronawirusem w Spółce. W Biurowcu A, wydzielono odrębne pomieszczenie wyposażone w środki do ochrony osobistej, z przeznaczeniem na izolację pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusa.

Sytuacja na terenie Spółki jest na bieżąco monitorowana i analizowana. W przypadku wystąpienia nowych zaleceń i okoliczności władze Spółki gotowe są do szybkiego reagowania i wdrażania nowych procedur.