Informacja dotycząca realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

17.11.2021

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., zamieszcza informację dotyczącą realizacji niżej wymienionego zadania (projektu):

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. realizuje zadanie (projekt) pn.: „Zawodowcy dla przemysłu 4.0. Wsparcie kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnego przemysłu w obszarze horyzontalnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego zrównoważony rozwój energetyczny”.

Zadanie (projekt) realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania (projektu): 01.01.2020 r. – 30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje