Serwis i modernizacje kotłów

Zdecydowana większość rusztowych wodnorurowych kotłów pracuje ponad 100 000 godzin. Dalsze działanie kotłów będzie wiązało się z pogorszeniem ich sprawności i niezawodności, a co za tym idzie – ze znacznym zwiększeniem kosztów użytkowania.

Poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach z trudem spełnia obecne normy ochrony środowiska. Kotły te powinni więc wkrótce zostać zastąpione nowymi jednostkami, co jednak jest przedsięwzięciem kosztownym. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest modernizacja istniejącej kotłowni, przedłużająca czas jej eksploatacji, przy zapewnieniu obecnie wymaganych wskaźników eksploatacyjnych oraz spełnieniu norm w zakresie ochrony środowiska.

Dla klientów, którzy nie decydują się na wymianę całych kotłów na oferowane przez nas nowoczesne jednostki, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. przygotowała ofertę na modernizację i remonty istniejących kotłów węglowych typu WR, WLM, OR.

Oferta modernizacji i remontu obejmuje:

 • wymianę elementów części ciśnieniowej,
 • dostawę zmodernizowanego rusztu z kaskadowym zasilaniem paliwem,
 • wykonanie nowoczesnej skrzyni powietrznej podrusztowej,
 • instalację powietrza podmuchowego – recyrkulacja spalin,
 • instalację powietrza wtórnego,
 • instalację sterowania i automatyzacji procesu spalania.

Główne efekty modernizacji to:

 • zwiększenie sprawności kotła,
 • zwiększenie wydajności do 30% wynikające z modernizacji rusztu oraz kotła,
 • zmniejszenie i kontrolowanie emisji zanieczyszczeń, włączając w to nowe rozporządzenia emisyjne.

          

Modernizacja istniejących kotłów ma na celu poprawę efektów ekonomicznych wynikających z działania kotła oraz przedłużenie pewności ruchowej jego części ciśnieniowej.

W modernizacji wyodrębniono etapy, z których każdy przynosi zmniejszenie kosztów eksploatacji kreując środki na następny. Zakres poszczególnych etapów musi być uściślony i dostosowany do kotłowni.

Ruszt kotła może być dostosowany do współspalania biomasy, po podzieleniu bunkra węglowego na dwa niezależne zbiorniki.

Modernizacja może być rozbita na etapy w taki sposób aby kolejne krok przynosił użytkownikowi zyski. Oszczędności na węglu i energii elektrycznej są wysokie, stąd okres zwrotu kapitału na modernizację na ogół relatywnie krótki.

Dodatkowo czerpiąc z ponad 40-letniego doświadczenia w wytwarzaniu kotłów możemy zaoferować usługi serwisowe dla urządzeń kotłowych na terenie kraju, jaki i Europy Zachodniej.

Zakres oferowanych usług:

 • montaże mechaniczne kotłów i urządzeń pomocniczych,
 • modernizacje i wymiany elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych kotłów,
 • naprawy elementów ciśnieniowych i nieciśnieniowych kotłów,
 • asysta wykwalifikowanego personelu podczas rewizji kotłów,
 • prace spawalnicze i montażowe,
 • usługi rozruchowe,
 • diagnostyka i ocena stanu technicznego.