Instalacja redukcji tlenków azotu NOx metodą SNCR

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., oferuje instalację do selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction). Technologia redukcji NOx ma zastosowanie w kotłach rusztowych, pyłowych, fluidalnych spalających węgiel kamienny, biomasę, odpady komunalne.

SEFAKO S.A. oferuje wykonanie „pod klucz” docelowej instalacji SNCR dostosowanej do potrzeb Klienta.

Spółka posiada referencje na technologie redukcji NOx metodami pierwotnymi, jak również metodą  wtórną odazotowania spalin poprzez wtrysk roztworu mocznika (SNCR).

Istalacja została zaprojektowana  w oparciu o symulacje i obliczenia numeryczne CFD, a następnie wielokrotnie testowana i optymalizowana na stanowisku badawczym w kotłach przemysłowych wodnorurowych rusztowych typu WR25 i WR40.

               

Zasada działania instalacji redukcji tlenków azotu NOx metodą SNCR.

Zasada działania instalacji SNCR polega na wtrysku niskoprocentowego rozcieńczonego mocznika do komory paleniskowej kotła rusztowego w tzw. okno temperaturowe tj. strefę temperatur 900 – 1080˚C, redukując emisje do poziomu NOx < 200 mg/m3n.

W celu zapewnienia dobrego wymieszania mocznika ze spalinami, zastosowano dysze atomizujące. Powietrze do atomizacji dostarczane jest z instalacji powietrza sprężonego kotłowni lub ze sprężarki własnej.

                 

Gwarantowana wielkość emisji NOx i NH3 w spalinach do atmosfery z kotła w zakresie wydajności  60÷100%

Średnio - dobowa wartość emisji   NOx – 200 mg/ m3 n       /spaliny suche, 6% O2/

Średnio - godzinna wartość emisji NOx – 220 mg/ m3 n       /spaliny suche, 6% O2/

                                                               NH3   < 30 mg/ m3 n       /spaliny suche, 6% O2/  

Instalacja SNCR składa się z następujących zespołów:

 • gospodarki magazynowej technicznego roztworu mocznika,
 • zespołu pomp roztworu mocznika,
 • instalacji powietrza sprężonego do atomizacji roztworu mocznika,
 • węzła dystrybucji rozcieńczonego mocznika,
 • węzła dystrybucji powietrza sprężonego,
 • instalacji powietrza chłodzącego dysze wtryskowe,
 • lanc wtryskowych z obudowami chłodzącymi,
 • zabudowy lanc na kotle,
 • węzła sanitarnego,
 • elektryki i AKPiAinstalacji.

Zalety technologii SNCR: 

 • spełnia przyszłościowe wymagania BAT
 • możliwość zabudowy w każdym istniejącym kotle rusztowym, pyłowym, fluidalnym.
 • gwarantuje poziom emisji NOx poniżej 200 mg/m3n w całkowitym zakresie dopuszczalnych obciążeń kotła