Ciepłownia na RDF

Warunki występujące w Polsce dla przetwarzania RDF na energię są wręcz idealne. Główne z nich to wysoce rozwinięte ciepłownictwo sieciowe, potrzeba dywersyfikacji paliwa węglowego oraz nadwyżka produkowanego RDF nad możliwościami jego przekształcania. Dlaczego zatem tego nie wykorzystujemy lokalnie w pełnym zakresie?

W ramach współpracy Fabryki Kotłów "SEFAKO" S.A., wraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu, opracowana została propozycja energetycznego wykorzystania RDF w ciepłowniach. Jednym z atrakcyjnych kierunków jest zastąpienie węglowych jednostek, kotłami rusztowymi wodnymi na RDF, pracującymi w sposób ciągły, w zakresie podstawowego zapotrzebowania odbiorców na ciepło. Maksymalizacja produkcji energii w ciągu roku daje bardzo atrakcyjne wskaźniki ekonomiczne budowy takiej instalacji.

Charakterystyczne parametry przygotowanej instalacji to:

 • paliwo – RDF o wartości opałowej 10-15 MJ/kg
 • przetwarzanie - ok. 40 tys. ton RDF /rok
 • moc cieplna maksymalna - 16 MWt
 • produkcja ciepłej wody na cele ciepłownicze
 • dyspozycyjność - 7800 h/rok
 • standardy emisyjne - nowe konkluzje BAT dla spalania odpadów
 • oczyszczanie spalin - układ suchy

Parametry paliwa eksploatacyjnego:

Zakres przygotowanej technologii obejmuje:

 • Dokumentację
 • Dostawy urządzeń
 • Część budowlaną i instalacyjną
 • Przyłącza i sieci wewnętrzne na terenie działki
 • Zagospodarowanie terenu
 • Budynek kotłowni wraz z instalacjami
 • Magazyn paliwa
 • Kontenerowe składowisko żużla i plac do składowania kontenerów
 • Stację przyjęcia i dystrybucji paliwa rozruchowego
 • Portiernię wraz z pomieszczeniem wagowym
 • Wewnętrzną instalację wentylacji i ogrzewania
 • Kocioł z rurociągami łączącymi, kanałami, konstrukcją nośną, opodestowaniem, wentylatory,  armaturę, instalację czyszczenia powierzchni grzewczych, izolację, obmurze, instalację SNCR z instalacją rozładunku i magazynowaniem reagenta, pomiary, ruszt schodkowy, palniki, zbiornik i podajnik podawczy, klapy regulacyjne
 • Układ oczyszczania spalin z odpylaczem wstępnym, zespołem dozowania sorbentów, reaktorem pionowym, filtrem workowym, emitorem ze stacją monitoringu spalin, silosami sorbentów
 • Układ elektroenergetyczny obiektu, instalacje elektryczne i instalacje AKPiA
 • Transport
 • Montaż
 • Odbiory, pomiary i rozruchy

Przeprowadzone studia wykonalności wraz z analizami ekonomicznymi dają realność opracowania i wdrożenia w Polsce, konkurencyjnej technologicznie i kosztowo krajowej technologii odzysku energii z RDFów w instalacjach mało- i średnioskalowych (≤50 tys. Mg odpadów/rok), spełniającej niezbędne wymagania techniczne i emisyjne.

Zaletą rozwiązania w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym jest to, że otrzymany próg rentowności przedsięwzięcia jest niski na poziomie 160 zł za tonę RDF. Założenia finansowe, jakie zostały przyjęte do analizy to wkład własny na poziomie 10 mln zł. Okres obliczeniowy projektu określono na poziomie 20 lat: 3 lata budowy i 17 lat eksploatacji. Z przedstawionych założeń otrzymaliśmy bardzo atrakcyjne wskaźniki opłacalności przedsięwzięcia. Prosty okres zwrotu wyniósł 40 miesięcy, a po uwzględnieniu stopy dyskonta 70 miesięcy. Wewnętrzna stopa zwrotu wynosi ponad 22% a NPV nadwyżka zaktualizowanych przychodów netto nad poniesionymi nakładami początkowymi wynosi 183 mln zł.

Do głównych zalet tego rozwiązania należy:

 • możliwość zastąpienia wodnych kotłów węglowych bez zmiany technologii kotłowni oraz w oparciu o istniejące systemy technologiczne
 • poprzez zabudowę instalacji przyczynimy się do ograniczenia pożarów i tzw. magazynowania RDF

Ograniczeniem przedstawionego rozwiązania jest brak kogeneracji w tym wydaniu, ale przychody z tytułu produkcji energii elektrycznej nie są znaczącą wartością dodaną.

Z obliczeń wynika, że budowa małoskalowej instalacji termicznego przekształcania RDF w oparciu o technologię krajową, może być przedsięwzięciem opłacalnym. Warunkiem podstawowym jest realizacja inwestycji w miejscu umożliwiającym odbiór ciepła przez istniejącą sieć ciepłowniczą. Prezentowana instalacja może umożliwić zracjonalizowanie gospodarki odpadami w średnich i dużych miastach. Zapraszamy do współpracy.

Link do pełnej prezentacji: