Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. wprowadziła do stosowania „Politykę prywatności”, której treść zamieszczono poniżej.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą Sędziszowie pod adresem ul. Przemysłowa 9, 28-340 Sędziszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029367, NIP 656-00-07-874, REGON 290416394, kapitał zakładowy 12.208.270 PLN (dalej SEFAKO S.A.).

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: rodosefako.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

3. SEFAKO S.A. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe, które przetwarza SEFAKO S.A. należą do kategorii ,,dane kontaktowe” i są nimi:
    a) imię i nazwisko,
    b) numer PESEL
    c) stanowisko / dział / oddział,
    d) nazwa firmy / instytucji / organizacji,
    e) adres / adres firmy / NIP firmy,
    f) numer telefonu, numer faksu,
    g) adres e-mail.

5. Dane osobowe, którymi dysponujemy uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana w sposób dobrowolny w ramach dotychczasowej współpracy i realizacji zamówień, umów, świadczonych usług i wystawienia faktur.

6. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.6 ust. 1 RODO w celach:
    a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
    b) zawarcia, realizowania i rozliczenia zawartych umów lub zamówień,
    c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SEFAKO S.A. w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczegółowe,
    d) marketingowych produktów i usług.

7. SEFAKO S.A. ma prawo przekazania danych osobowych innym odbiorcom na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na SEFAKO S.A. W takich przypadkach będziemy przekazywać dane osobowe upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom oraz innym odbiorcom danych np. podwykonawcom, firmom transportowym, kurierom, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, organom publicznym.

8. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 4 będą przechowywane przez okres niezbędny do:
    a) realizacji zawartej umowy lub zamówienia,
    b) posprzedażowej obsługi klienta,
    c) wykonania obowiązku prawnego Administratora, wynikającego z przepisów szczegółowych (np. podatkowych lub rachunkowych),
    d) do czasu istnienia uzasadnionego interesu SEFAKO S.A.,
    e) do czasu zgłoszenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych,
    f) do czasu odwołania lub wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych na podstawie innych dokumentów.

9. SEFAKO S.A. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków wspólnej realizacji umowy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
    b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
    c) prawo żądania usunięcia danych,
    d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
    e) prawo żądania przenoszenia danych,
    f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    g)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsc naruszenia RODO,
    h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

11. Przekazywanie SEFAKO S.A. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

12. SEFAKO S.A. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.