Oferta - Rury stalowe

Informujemy, że Fabryka Kotłów Sefako S.A. z siedzibą w Sędziszowie, posiada do sprzedaży rury stalowe bezszwowe w ilości i asortymencie określonych w załączniku Nr 4. Minimalna cena ustalona przez SEFAKO S.A. za 1 kg rur wynosi 1,60 zł/kg netto. Sefako nie gwarantuje dokumentów jakościowych (atestów) do przedmiotowych rur.

§ 1. Rodzaj posiadanego materiału do sprzedaży:

Rury stalowe bezszwowe wg załącznika Nr4. Sefako S.A. nie gwarantuje 100% zgodności w zakresie zarówno długości jak ilości rur podanych w Załącznikach – faktyczne różnice nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów, dokładnej weryfikacji służy umożliwienie Oferentom oględzin oferowanych do sprzedaży rur.
Wybrany Odbiorca zobowiązany będzie do zakupu w zaoferowanych cenach posiadanych przez Sefako rur w terminie do 2 tygodni od poinformowana o wyborze.
W związku z powyższym zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie Odbiorcy/Nabywcy przedmiotowego materiału wedle zasad określonych w § 2.

§ 2. Warunki postępowania przetargowego

 1. Tryb postępowania w celu wyboru Odbiorcy: złożenie ofert cenowych w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta na przetarg rur stalowych”. Oferenci mają prawo do uprzedniej wizualnej oceny jakości oferowanego asortymentu.

  a) termin w którym Sefako udostępni Oferentom wizualną ocenę posiadanych rur – 20.09.2021 do 24.09.2021 w godz. 8-14 (osoba odpowiedzialna ze strony Sefako za udostępnienie złomu do oględzin– Paweł Michalski, tel 0,41 38-11-073 wew. 431).
  b) termin składania ofert w Biurze Spółki (k-k. Pani Agnieszka Grzych tel 0,41 38-11-073 wew. 690, nowy biurowiec, parter, pokój D.7 i D.8) - do 24.09.2021 do godz. 13.00.
  c) dopuszcza się przesłanie oferty drogą korespondencyjną – koperta powinna zawierać dopisek „Nie otwierać – oferta na przetarg rur stalowych” lub drogą elektroniczną na adres agnieszka.grzych@sefako.pl – złożenie oferty drogą elektroniczną z wpisaniem oferowanych cen do Załącznika Nr 1 – ułatwi i przyspieszy wybór Oferentów,
  d) oferty złożone w terminie przekraczającym termin określony w pkt 2) nie zostaną uwzględnione.
   
 2. Wymagana niezmienność oferowanych cen – do czasu odbioru wymienionych w § 1 rur.   
 3. Miejsce i sposób składowania rur - regały stalowe na terenie Sefako S.A. w Sędziszowie.   
 4. Kryteria wyboru odbiorcy rur - 100% cena w rozumieniu najwyższej zaoferowanej ceny za daną pozycję rur. Każdy z Oferentów zobowiązany jest do złożenia oferty na minimum 5 ton oferowanych rur (w rozumieniu wagowym). Oferty nie spełniające tego warunku nie będą uwzględniane. Sefako S.A. zastrzega sobie możliwość braku akceptacji sprzedaży dla określonych rur a także sprzedaż poszczególnych rur kilku Odbiorcom oferującym najwyższe ceny w danym asortymencie.   
 5. Warunki płatności:

  a) Odbiorcy którzy posiadają pozytywną historię transakcji z Sefako – przelew 7dni od dnia odbioru rur
  b) Odbiorcy nie posiadający historii transakcji z Sefako lub których historia transakcji wskazuje na znaczne opóźnienia w płatnościach - przedpłata w dniu odbioru (zapłata w 100% przed odbiorem rur).
 6. Przewidywany termin wyłonienia Odbiorcy rur - w dniu 27.09.2021 poprzez otwarcie kopert z ofertami, przez komisję złożoną z wybranych pracowników Sefako S.A. Odbiorcy, którzy przedstawią najlepsze ofertę zostaną poinformowani o fakcie wyboru w tym samym dniu, o ile możliwe będzie w tym czasie zaakceptowanie wniosków Komisji przez Zarząd Sefako.   
 7. Oczekiwany termin odbioru rur - do 15.10.2021 jednak przy założeniu pierwszego odbioru w terminie do 7 dni od zgłoszenia.   
 8. Sposób załadunku rur – po stronie Oferenta (Sefako może w pewnym zakresie pomóc przy załadunku rur tylko z załącznika Nr 1).   
 9. Sposób ważenia rur – przeliczniki wagowe ewentualnie waga samochodowa na terenie Sefako S.A..   
 10. Rury nie muszą być kwalikowane jako złom, zatem Oferenci nie są zobowiązani dołączać do oferty cenowej aktualnych pozwoleń na transport i obrót surowcami wtórnymi. Dla tych oferentów, którzy złożą oferty z za łożeniem zakupu rur jako złom - wymagane przedstawienie aktualnych pozwoleń na transport i obrót surowcami wtórnymi.
 11. Złożone oferty powinny zawierać jako minimum (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) ceny jednostkowe netto za poszczególne pozycje rur zgodnie z § 1 (obowiązkowe podanie oferowanej ceny w PLN z 1kg dla minimum 5 ton oferowanych rur)  oraz potwierdzenie bez zastrzeżeń wymogów powyższych Ust. 2; 5 ; 7 i 8.   
 12. W przypadku braku oferty spełniającej oczekiwania Sefako S.A. zastrzegamy sobie prawo do zrezygnowania z wyboru Odbiorcy rur i w konsekwencji powtórnego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takim przypadku możliwe będzie również przeprowadzenie dodatkowego przetargu wśród 3 Oferentów oferujących najlepsze warunki odbioru rur w obecnym postępowaniu przetargowym, o czym powiadomimy wszystkich Oferentów.

Załącznik XLS Nr 4 -