Oferta - Rury stalowe

Informuję, że Fabryka Kotłów Sefako S.A. z siedzibą w Sędziszowie, posiada do sprzedaży rury stalowe bezszwowe w ilości i asortymencie określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2. Minimalna cena ustalona przez Sefako S.A. za 1 kg rur wynosi 2,50/kg netto. Większość rur z załącznika Nr 1 posiada atesty (każdy atest w przypadku oczekiwania Odbiorcy by został wydany - płatny 50zł, atesty będą wydawane maksimum 60dni po odbiorze rur). Rury z załącznika Nr 2 nie posiadają atestów.

§ 1. Rodzaj posiadanego materiału do sprzedaży:

Rury stalowe bezszwowe wg załączników Nr 1 i Nr 2. Sefako S.A. nie gwarantuje 100% zgodności w zakresie zarówno długości jak ilości rur podanych
w Załącznikach  – faktyczne różnice nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów, dokładnej weryfikacji służy umożliwienie Oferentom oględzin oferowanych do sprzedaży rur (różnice o ile wystąpią mogą być sporadyczne i dotyczą raczej rur z załącznika Nr 2).
Wybrany Odbiorca zobowiązany będzie do zakupu w zaoferowanych cenach posiadanych przez Sefako rur w terminie do 2-3 tygodni od poinformowana o wyborze.W związku z powyższym zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie Odbiorcy/Nabywcy przedmiotowego materiału wedle zasad określonych w § 2.

§ 2. Warunki postępowania przetargowego

 1. Tryb postępowania w celu wyboru Odbiorcy: złożenie ofert cenowych w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta na przetarg rur stalowych”. Oferenci mają prawo do uprzedniej wizualnej oceny jakości oferowanego asortymentu.
 • termin w którym Sefako udostępni Oferentom wizualną ocenę posiadanych rur – 05.05.2022 do 12.05.2022 w godz. 8-13 (osoba odpowiedzialna ze strony Sefako za udostępnienie złomu do oględzin– kierownik sekcji magazynów Pan Grzegorz Wierzbowski, tel 0,41 38-11-073 wew. 431).
 • termin składania ofert w Biurze Spółki (k-k. Pani Agnieszka Grzych tel 0,41 38-11-073 wew. 690, nowy biurowiec, parter, pokój D.7 i D.8) – do 12.05.2022 do godz. 13.00. Oferty muszą zawierać ceny wpisane w stosowną kolumnę z zachowaniem kolejności rur zgodnej z kolejnością na załącznikach
 • dopuszcza się przesłanie oferty drogą korespondencyjną – koperta powinna zawierać dopisek „Nie otwierać – oferta na przetarg rur stalowych” lub drogą elektroniczną na adres agnieszka.grzych@sefako.pl – złożenie oferty drogą elektroniczną z wpisaniem oferowanych cen do Załącznika Nr 1 i Nr 2 z zachowaniem kolejności pozycji.
 • oferty złożone w terminie przekraczającym termin określony w pkt 2) nie zostaną uwzględnione.
 1. Wymagana niezmienność oferowanych cen – do czasu odbioru wymienionych w § 1 rur.
 2. Miejsce i sposób składowania rur - regały stalowe na terenie Sefako S.A. w Sędziszowie.
 3. Kryteria wyboru odbiorcy rur - 100% cena w rozumieniu najwyższej zaoferowanej ceny za daną pozycję rur. Każdy z Oferentów zobowiązany jest do złożenia oferty na minimum 10ton oferowanych rur (w rozumieniu wagowym). Oferty nie spełniające tego warunku nie będą uwzględniane. Sefako S.A. zastrzega sobie możliwość braku akceptacji sprzedaży dla określonych rur a także sprzedaż poszczególnych rur kilku Odbiorcom oferującym najwyższe ceny w danym asortymencie.
 4. Warunki płatności:
 • Odbiorcy którzy posiadają pozytywną historię transakcji z Sefako – przelew 7dni od dnia odbioru rur
 • Odbiorcy nie posiadający historii transakcji z Sefako lub których historia transakcji wskazuje na znaczne opóźnienia w płatnościach - przedpłata w dniu odbioru (zapłata w 100% przed odbiorem rur).
 1. Przewidywany termin wyłonienia Odbiorcy rur - w dniu 13.05.2022 poprzez otwarcie kopert z ofertami, przez komisję złożoną z wybranych pracowników Sefako S.A. Odbiorcy, którzy przedstawią najlepsze ofertę zostaną poinformowani o fakcie wyboru w tym samym dniu, o ile możliwe będzie w tym czasie zaakceptowanie wniosków Komisji przez Zarząd Sefako.
 2. Oczekiwany termin odbioru rur - do 31.05.2022 jednak przy założeniu pierwszego odbioru w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
 3. Sposób załadunku rur – suwnicą na magazynie Sefako.
 4. Sposób ważenia rur – przeliczniki wagowe ewentualnie waga samochodowa na terenie Sefako S.A..
 5. Rury nie muszą być kwalifikowane jako złom zatem Oferenci nie są zobowiązani dołączać do oferty cenowej aktualnych pozwoleń na transport i obrót surowcami wtórnymi. Dla tych Oferentów którzy złożą oferty z założeniem zakupu rur jako złom – wymagane przedstawienie aktualnych pozwoleń na transport i obrót surowcami wtórnymi.
 6. Złożone oferty powinny zawierać jako minimum (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) ceny jednostkowe netto za poszczególne pozycje rur zgodnie z § 1 (obowiązkowe podanie oferowanej ceny w PLN z 1kg dla minimum 10ton oferowanych rur)  oraz potwierdzenie bez zastrzeżeń wymogów powyższych Ust. 2; 5 i 7.
 7. W przypadku braku oferty spełniającej oczekiwania Sefako S.A. zastrzegamy sobie prawo do zrezygnowania z wyboru Odbiorcy rur i w konsekwencji powtórnego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takim przypadku możliwe będzie również przeprowadzenie dodatkowego przetargu wśród 3 Oferentów oferujących najlepsze warunki odbioru rur w obecnym postępowaniu przetargowym, o czym powiadomimy wszystkich Oferentów.

 

Załącznik XLS Nr 4 -