Informujemy, że Fabryka Kotłów Sefako S.A. z siedzibą w Sędziszowie, posiada do sprzedaży złom stalowy w ilości i asortymencie określonych poniżej.

§ 1. Rodzaj posiadanego złomu:

 1. Złom stalowy mieszany -  ok. 50 ton (kod odpadu 12 01 01),
 2. Złom typu zendra (pył z lasera i po śrutowaniu) ok 12 ton (kod odpadu 12 01 02),
 3. Złom stalowy wióry – ok 10 ton (kod odpadu 12 01 01),
 4. Złom typu odpady spawalnicze i opaski – ok. 3 ton (kod odpadu 12 01 13),
 5. Stalowe regały na rury i stojaki (zdjęcia – łącznie 13szt) – ok 5ton (kod odpadu 12 01 01),
 6. Kształtowniki stalowe (wg listy) – ok. 3,7 tony (kod odpadu 12 01 01).

UWAGA – oferty nie zawierające propozycji cenowych na minimum złom określony w powyższych pkt. 1 do 4 (wszystkie cztery rodzaje złomu) nie będą uwzględniane.

Wybrany Odbiorca zobowiązany będzie do odebrania i zakupu w zaoferowanych cenach posiadanego przez Sefako złomu w terminie do 1 miesiąca od poinformowania o wyborze.
W związku z powyższym zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie Odbiorcy/Nabywcy przedmiotowego złomu wedle zasad określonych w § 2.

§ 2. Warunki postępowania przetargowego:

 1. Tryb postępowania w celu wyboru Odbiorcy: aukcja elektroniczna zwyżkowa na platformie Logintrade. Odbiorcy w celu złożenia oferty muszą posiadać konto lub zarejestrować się na platformie zakupowej Logintrade (https://platforma.logintrade.net/rejestracja/) po czym złożyć ofertę zakupu złomu w niniejszym postępowaniu. Oferenci mają prawo do uprzedniej wizualnej oceny jakości i asortymentu złomu będącego przedmiotem postępowania
  1. Termin w którym Sefako udostępni Oferentom wizualną ocenę posiadanego złomu – 06.11.2023 do 13.11.2023 w godz. 9-14 (osoba odpowiedzialna ze strony Sefako za udostępnienie złomu do oględzin– Stanisław Szarek, tel 510 190 885).
  2. Termin składania ofert w postępowaniu – zgodnie z terminem określonym w aukcji zwyżkowej (14.11.2023 godz. 12.00 plus ewentualne dogrywki),
  3. Oferenci, którzy nie otrzymali bezpośredniego zaproszenia do aukcji mogą je uzyskać po zgłoszeniu takiej potrzeby pisemnie na adres mailowy: jacek.smutek@sefako.pl,
  4. Dopuszcza się przesłanie oferty drogą korespondencyjną – koperta powinna zawierać dopisek „Nie otwierać – oferta na przetarg złomu” lub drogą elektroniczną na adres agnieszka.grzych@sefako.pl, o ile oferta wpłynie do siedziby Sefako przed zakończeniem aukcji elektronicznej. Jeśli tak uzyskana oferta będzie zawierać ceny wyższe niż uzyskane w aukcji elektronicznej, propozycja sprzedaży złomu po takich cenach zostanie złożona zwycięzcy aukcji elektronicznej i w razie jej akceptacji przez zwycięzcę aukcji, to ten Odbiorca uzyska prawo do odbioru złomu (Sefako preferuje Odbiorców biorących udział w aukcji elektronicznej uznając aukcję za najbardziej obiektywną formę wyboru),
  5. oferty złożone w terminie przekraczającym termin określony w pkt 2) nie zostaną uwzględnione.
 2. Wymagana niezmienność oferowanych cen – do czasu odbioru wymienionego w § 1 złomu.
 3. Miejsce i sposób składowania złomu - teren Sefako S.A. w Sędziszowie.
 4. Kryteria wyboru odbiorcy złomu - 100% cena w rozumieniu najwyższej zaoferowanej ceny na złom wymieniony w § 1. 
  UWAGA - każdy asortyment złomu będzie rozpatrywany oddzielnie.
 5. Warunki płatności: Przedpłata przed odbiorem.
 6. Przewidywany termin wyłonienia Odbiorcy złomu - w dniu 14.11.2023 po zakończeniu aukcji elektronicznej i ocenie ofert przez komisję złożoną z wybranych pracowników Sefako S.A. Rekomendacja komisji w aspekcie wyboru Odbiorców musi uzyskać dodatkowo akceptację Zarządu Sefako. Zwycięski Odbiorca (Odbiorcy) zostanie poinformowany o wyborze po uzyskaniu takiej akceptacji.
 7. Oczekiwany termin odbioru aktualnie posiadanego złomu - do 15.12.2023 jednak przy założeniu pierwszego odbioru w terminie do 3 dni od zgłoszenia.
 8. Sposób załadunku złomu: suwnicą na terenie Sefako na koszt Sefako.
 9. Wszyscy Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty cenowej aktualne pozwolenia na transport i obrót surowcami wtórnymi na kody odpadu wymienione w postępowaniu. Brak przedstawienia tych dokumentów wyklucza Oferenta z postępowania z uwzględnieniem Ust.11. Pozwolenia złożone przez uczestników poprzednich postępowań przetargowych i będące w posiadaniu Sefako będą akceptowane o ile są aktualne i zawierają wszystkie zgłoszone przez Sefako kody odpadu.
 10. W przypadku braku posiadania przez Oferenta aktualnego pozwolenia na transport i obrót surowcami wtórnymi na któryś z kodów odpadów wymienionych w postępowaniu, dopuszcza się skorzystanie przez tego Oferenta z opcji przedstawienia takiego pozwolenia wystawionego na firmę z którą Oferent współpracuje jako Podwykonawca na zasadzie umowy i która takie pozwolenie posiada wraz z oświadczeniem tej firmy, że zobowiązuje się ona do odbioru złomu o danym kodzie odpadu w imieniu Oferenta. W takim przypadku Oferent zobligowany jest do podania w ofercie pełnej nazwy firmy posiadającej właściwe pozwolenie wraz ze wskazaniem który kod odpadu zobowiązuje się ona w imieniu Oferenta odebrać.
 11. Złożone oferty powinny zawierać jako minimum (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) ceny jednostkowe netto za poszczególne asortymenty złomu zgodnie z § 2 Ust. 4 oraz potwierdzenie bez zastrzeżeń wymogów powyższych Ust. 2; 5 i 7 oraz 12.
 12. Za wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi, za pomocą których Oferent realizuje transport, załadunek i wszelkie inne czynności związane z niniejszym postępowaniem, jak również wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników Sefako, którzy potencjalnie mogą przebywać w pobliżu działań wykonywanych przez Oferenta w związku z realizacją zobowiązań wynikających ze złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze postępowanie - wyłączną odpowiedzialność ponosi Oferent.
 13. W przypadku braku oferty spełniającej oczekiwania Sefako S.A. zastrzegamy sobie prawo do zrezygnowania z wyboru Odbiorcy złomu i w konsekwencji powtórnego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takim przypadku możliwe będzie również przeprowadzenie dodatkowego przetargu wśród 3 Oferentów oferujących najlepsze warunki odbioru złomu w obecnym postępowaniu przetargowym, o czym powiadomimy wszystkich Oferentów.

Umowa sprzedaży -