Informujemy, że Fabryka Kotłów Sefako S.A. z siedzibą w Sędziszowie, posiada do sprzedaży złom stalowy w ilości i asortymencie określonych poniżej.

§ 1. Rodzaj posiadanego złomu:

 1. Złom stalowy mieszany - 45 ton (kod odpadu 17 04 05),
 2. Złom stalowy wióry - 5 ton (kod odpadu 12 01 01),
 3. Złom typu opaski (taśmy pakowe, opakowania metalowe)  – ok. 2 ton (kod odpadu 17 04 05)

Wybrany Odbiorca zobowiązany będzie do odebrania i zakupu w zaoferowanych cenach posiadanego przez Sefako złomu w terminie do 1 miesiąca od poinformowania o wyborze.
W związku z powyższym zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie Odbiorcy/Nabywcy przedmiotowego złomu wedle zasad określonych w § 2.

§ 2. Warunki postępowania przetargowego:

 1. Tryb postępowania w celu wyboru Odbiorcy: złożenie ofert cenowych w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta na przetarg złomu”. Oferenci mają prawo do uprzedniej wizualnej oceny jakości poszczególnych asortymentów złomu.
  1. Termin w którym Sefako udostępni Oferentom wizualną ocenę posiadanego złomu – 06.12.2022 do 13.12.2022 w godz. 9-14 (osoba odpowiedzialna ze strony Sefako za udostępnienie złomu do oględzin– Krzysztof Dulewicz, tel 510 190 885).
  2. Termin składania ofert w Biurze Spółki (k-k. Pani Agnieszka Grzych tel 0,41 38-11-073 wew. 690, nowy biurowiec, parter, pokój D.7 i D.8) - do - 13.12.2022 do godz. 14.00.
  3. dopuszcza się przesłanie oferty drogą korespondencyjną – koperta powinna zawierać dopisek „Nie otwierać – oferta na przetarg złomu” lub drogą elektroniczną na adres agnieszka.grzych@sefako.pl,
  4. oferty złożone w terminie przekraczającym termin określony w pkt 2) nie zostaną uwzględnione.
 2. Wymagana niezmienność oferowanych cen – do czasu odbioru wymienionego w § 1 złomu.
 3. Miejsce i sposób składowania złomu - teren Sefako S.A. w Sędziszowie.
 4. Kryteria wyboru odbiorcy złomu - 100% cena w rozumieniu najwyższej zaoferowanej ceny na złom wymieniony w § 1. 
  UWAGA - każdy asortyment złomu będzie rozpatrywany oddzielnie.
  Uwaga – wymagane jest złożenie oferty co najmniej na pozycję 1 i 2 z określonych w § 1 rodzajów złomu.
 5. Warunki płatności:
  1. Odbiorcy którzy posiadają historię odbioru złomu z Sefako – przelew 7dni od dnia odbioru złomu,
  2. Odbiorcy nie posiadający historii odbioru złomu z Sefako lub w przypadku, których historia płatności w ostatnich 12 m-cach wykazywała przypadki opóźnienia w płatnościach o więcej niż 14 dni - przedpłata w dniu odbioru (zapłata w 100% przed odbiorem złomu).
 6. Przewidywany termin wyłonienia Odbiorcy złomu - w dniu 13.12.2022 poprzez otwarcie kopert z ofertami, przez komisję złożoną z wybranych pracowników Sefako S.A. Odbiorca, który przedstawi najlepszą ofertę zostanie poinformowany o fakcie Jego wyboru w tym samym dniu, o ile możliwe będzie w tym czasie zaakceptowanie wniosków Komisji przez Zarząd Sefako.
 7. Oczekiwany termin odbioru aktualnie posiadanego złomu - do 10.01.2022 jednak przy założeniu pierwszego odbioru w terminie do 3 dni od zgłoszenia.
 8. Sposób załadunku złomu: suwnicą na terenie Sefako na koszt Sefako.
 9. Wszyscy Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty cenowej aktualne pozwolenia na transport i obrót surowcami wtórnymi na kody odpadu wymienione w postępowaniu. Brak przedstawienia tych dokumentów wyklucza Oferenta z postępowania z uwzględnieniem Ust.11. Pozwolenia złożone przez uczestników poprzednich postępowań przetargowych i będące w posiadaniu Sefako będą akceptowane o ile są aktualne i zawierają wszystkie zgłoszone przez Sefako kody odpadu.
 10. W przypadku braku posiadania przez Oferenta aktualnego pozwolenia na transport i obrót surowcami wtórnymi na któryś z kodów odpadów wymienionych w postępowaniu, dopuszcza się skorzystanie przez tego Oferenta z opcji przedstawienia takiego pozwolenia wystawionego na firmę z którą Oferent współpracuje jako Podwykonawca na zasadzie umowy i która takie pozwolenie posiada wraz z oświadczeniem tej firmy, że zobowiązuje się ona do odbioru złomu o danym kodzie odpadu w imieniu Oferenta. W takim przypadku Oferent zobligowany jest do podania w ofercie pełnej nazwy firmy posiadającej właściwe pozwolenie wraz ze wskazaniem który kod odpadu zobowiązuje się ona w imieniu Oferenta odebrać.
 11. Złożone oferty powinny zawierać jako minimum (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) ceny jednostkowe netto za poszczególne asortymenty złomu zgodnie z § 2 Ust. 4 oraz potwierdzenie bez zastrzeżeń wymogów powyższych Ust. 2; 5 i 7.
 12. Za wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi, za pomocą których Oferent realizuje transport, załadunek i wszelkie inne czynności związane z niniejszym postępowaniem, jak również wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników Sefako, którzy potencjalnie mogą przebywać w pobliżu działań wykonywanych przez Oferenta w związku z realizacją zobowiązań wynikających ze złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze postępowanie - wyłączną odpowiedzialność ponosi Oferent.
 13. W przypadku braku oferty spełniającej oczekiwania Sefako S.A. zastrzegamy sobie prawo do zrezygnowania z wyboru Odbiorcy złomu i w konsekwencji powtórnego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takim przypadku możliwe będzie również przeprowadzenie dodatkowego przetargu wśród 3 Oferentów oferujących najlepsze warunki odbioru złomu w obecnym postępowaniu przetargowym, o czym powiadomimy wszystkich Oferentów.

Umowa sprzedaży -