ITPOK

Główne obiekty instalacji Instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych to:

 1. Budynek kotłowni wraz z magazynem paliwa, z wydzielonymi częściami:
 • hala bunkra,
 • suwnice;
 • bunkier;
 • kocioł;
 • pomieszczenie, magazyn;
 • magazyn reagentów.
 1. Budynek maszynowni z wydzielonymi częściami:
 • maszynownia;
 • skraplacz;
 • stacja uzdatniania wody technologicznej
 1. Chłodnie wentylatorowe
 2. Układ oczyszczania spalin, komin.

Sefako wraz z dostawcami oraz podwykonawcami jest w stanie zaprojektować i wykonać tego typu instalację.

Główne przykładowe założenia takiego rozwiązania to:

 • kocioł rusztowy w sprawdzonej w instalacjach tego typu technologii,
 • turbozespół kondensacyjno-upustowy o parametrach pary 400°C i 40 bar, pozwalający na skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej na rzecz miasta lub gminy,
 • instalacja oczyszczania spalin spełniająca najbardziej rygorystyczne wymagania emisyjne.

Części składowe i podstawowe elementy technologiczne rozwiązania to:

 • przyjęcie odpadów,
 • przechowywanie odpadów i surowców,
 • obróbka wstępna odpadów (poza instalacją – ITPO),
 • załadunek odpadów do spalania,
 • obróbka termiczna odpadów, odzysk ciepła i konwersja w kotle,
 • oczyszczanie spalin i gospodarka pozostałości po spalaniu,
 • emisja spalin oraz ich monitoring i kontrola,
 • obróbka ścieków.